Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:shops:block

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bên Phiên bản trước
Phiên bản sau
Phiên bản trước
nukeviet4:admin:shops:block [2015/06/29 09:35]
thinhvn
nukeviet4:admin:shops:block [2015/07/01 01:10] (hiện tại)
thinhvn
Dòng 12: Dòng 12:
 Để thêm "Block sản phẩm" Để thêm "Block sản phẩm"
  
-**Bước 1:** Di chuyển con trỏ chuột vào "**Cấu hình module**"+**Bước 1:** Di chuyển con trỏ chuột vào "**Cấu hình module**".
  
-**Bước 2:** Click "**Block sản phẩm**" thuộc submenu của "**Cấu hình module**" +**Bước 2:** Nhấp chuột "**Block sản phẩm**" thuộc menu con của "**Cấu hình module**" .
  
-**Bước 3:** Điền thông tin vào "**Thêm nhóm block**" và Lưu thay đổi+**Bước 3:** Điền thông tin vào "**Thêm nhóm block**" và Lưu thay đổi.
  
-Để sửa xóa thì bạn click vào chữa "**Sửa**" và "**Xóa**" ở phần danh sách block sản phẩm phí trên "**Thêm nhóm block**"+Để sửa xóa thì bạn nhấp chuột vào chữa "**Sửa**" và "**Xóa**" ở phần danh sách block sản phẩm phí trên "**Thêm nhóm block**".
  
 Để hiển thị "Block sản phẩm" ở ngoài site bạn cần làm theo hướng dẫn sau Để hiển thị "Block sản phẩm" ở ngoài site bạn cần làm theo hướng dẫn sau
  
-**Bước 1:** Ra ngoài site bật kéo thả block và click vào "**Thêm block ở khu vực này**" ở bất kỳ vị trí bạn muốn hoặc vào "**Quản lý giao diện**" chọn "**Quản lý block**" và click vào "**Thêm block**"+**Bước 1:** Ra ngoài site bật kéo thả block và nhấp chuột vào "**Thêm block ở khu vực này**" ở bất kỳ vị trí bạn muốn hoặc vào "**Quản lý giao diện**" chọn "**Quản lý block**" và nhấp chuột vào "**Thêm block**".
  
 **Bước 2:** Chọn block có hỗ trợ lấy dữ liệu thông qua "**Block sản phẩm**" thuộc module shops. **Bước 2:** Chọn block có hỗ trợ lấy dữ liệu thông qua "**Block sản phẩm**" thuộc module shops.
Dòng 28: Dòng 28:
 {{ :nukeviet4:admin:shops:block-giao-dien.png |}} {{ :nukeviet4:admin:shops:block-giao-dien.png |}}
  
-**Bước 3:** Điền thông số cấu hình của block và click "**Chấp nhận**"+**Bước 3:** Điền thông số cấu hình của block và nhấp chuột "**Chấp nhận**".
  
 {{ :nukeviet4:admin:shops:block-san-pham-1.png |}} {{ :nukeviet4:admin:shops:block-san-pham-1.png |}}
  
nukeviet4/admin/shops/block.1435570531.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2015/06/29 09:35 bởi thinhvn