Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:shops:block

Đây là một phiên bản cũ của tài liệu!


Block sản phẩm

  1. Quản lý thêm, sửa, xóa block sản phẩm.
  2. Để thêm nhóm sản phẩm , nhập các thông tin:
  • Tên block sản phẩm.
  • Từ khóa: nhập từ khóa để khi tìm kiếm được nhanh hơn.
  • Miêu tả: miêu tả block sản phẩm.

Để thêm “Block sản phẩm”

Bước 1: Hover vào “Cấu hình module

Bước 2: Click “Block sản phẩm” thuộc submenu của “Cấu hình module

Bước 3: Điền thông tin vào “Thêm nhóm block” và Lưu thay đổi

Để sửa xóa thì bạn click vào chữa “Sửa” và “Xóa” ở phần danh sách block sản phẩm phí trên “Thêm nhóm block

Để hiển thị “Block sản phẩm” ở ngoài site bạn cần làm theo hướng dẫn sau

Bước 1: Ra ngoài site bật kéo thả block và click vào “Thêm block ở khu vực này” ở bất kỳ vị trí bạn muốn hoặc vào “Quản lý giao diện” chọn “Quản lý block” và click vào “Thêm block

Bước 2: Chọn block có hỗ trợ lấy dữ liệu thông qua “Block sản phẩm” thuộc module shops.

Bước 3: Điền thông số cấu hình của block và click “Chấp nhận

nukeviet4/admin/shops/block.1435570490.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2015/06/29 09:34 bởi thinhvn