Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:shops:block

Đây là một phiên bản cũ của tài liệu!


Block sản phẩm

  1. Quản lý thêm, sửa, xóa block sản phẩm.
  2. Để thêm nhóm sản phẩm , nhập các thông tin:
  • Tên block sản phẩm.
  • Từ khóa: nhập từ khóa để khi tìm kiếm được nhanh hơn.
  • Miêu tả: miêu tả block sản phẩm.

Để thêm “Block sản phẩm”

Bước 1: Hover vào “Cấu hình module

Bước 2: Click “Block sản phẩm” thuộc submenu của “Cấu hình module

Bước 3: Điền thông tin vào “Thêm nhóm block” và Lưu thay đổi

Để sửa xóa thì bạn click vào chữa “Sửa” và “Xóa” ở phần danh sách block sản phẩm phí trên “Thêm nhóm block

nukeviet4/admin/shops/block.1435559461.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2015/06/29 06:31 bởi thinhvn