Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:shops:block

Đây là một phiên bản cũ của tài liệu!


Block sản phẩm

  1. Quản lý thêm, sửa, xóa block sản phẩm.
  2. Để thêm nhóm sản phẩm , nhập các thông tin:
  • Tên block sản phẩm.
  • Từ khóa: nhập từ khóa để khi tìm kiếm được nhanh hơn.
  • Miêu tả: miêu tả block sản phẩm.
nukeviet4/admin/shops/block.1435405906.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2015/06/27 11:51 bởi thinhvn