Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:shops:block

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản sau
Phiên bản trước
nukeviet4:admin:shops:block [2015/06/27 03:45]
thinhvn được tạo ra
nukeviet4:admin:shops:block [2015/07/01 01:10] (hiện tại)
thinhvn
Dòng 3: Dòng 3:
 {{ :nukeviet4:admin:shops:block-san-pham.png |}} {{ :nukeviet4:admin:shops:block-san-pham.png |}}
  
-  - Quản lý thêm, sửa, xóa block sản phẩm.+  - Quản lý thêm, sửa, xóa block sản phẩm. 
   - Để thêm nhóm sản phẩm , nhập các thông tin:   - Để thêm nhóm sản phẩm , nhập các thông tin:
 +
   * Tên block sản phẩm.   * Tên block sản phẩm.
   * Từ khóa: nhập từ khóa để khi tìm kiếm được nhanh hơn.   * Từ khóa: nhập từ khóa để khi tìm kiếm được nhanh hơn.
   * Miêu tả: miêu tả block sản phẩm.   * Miêu tả: miêu tả block sản phẩm.
 +
 +Để thêm "Block sản phẩm"
 +
 +**Bước 1:** Di chuyển con trỏ chuột vào "**Cấu hình module**".
 +
 +**Bước 2:** Nhấp chuột "**Block sản phẩm**" thuộc menu con của "**Cấu hình module**" .
 +
 +**Bước 3:** Điền thông tin vào "**Thêm nhóm block**" và Lưu thay đổi.
 +
 +Để sửa xóa thì bạn nhấp chuột vào chữa "**Sửa**" và "**Xóa**" ở phần danh sách block sản phẩm phí trên "**Thêm nhóm block**".
 +
 +Để hiển thị "Block sản phẩm" ở ngoài site bạn cần làm theo hướng dẫn sau
 +
 +**Bước 1:** Ra ngoài site bật kéo thả block và nhấp chuột vào "**Thêm block ở khu vực này**" ở bất kỳ vị trí bạn muốn hoặc vào "**Quản lý giao diện**" chọn "**Quản lý block**" và nhấp chuột vào "**Thêm block**".
 +
 +**Bước 2:** Chọn block có hỗ trợ lấy dữ liệu thông qua "**Block sản phẩm**" thuộc module shops.
 +
 +{{ :nukeviet4:admin:shops:block-giao-dien.png |}}
 +
 +**Bước 3:** Điền thông số cấu hình của block và nhấp chuột "**Chấp nhận**".
 +
 +{{ :nukeviet4:admin:shops:block-san-pham-1.png |}}
 +
nukeviet4/admin/shops/block.1435376751.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2015/06/27 03:45 bởi thinhvn