User Tools

Site Tools


Action disabled: register
nukeviet4:admin:settings

Cấu hình hệ thống cho NukeViet 4

Khu vực cấu hình site này chỉ dành cho người điều hành tối cao và người điều hành chung của site, các điều hành module không được truy cập vào khu vực này.

Xem chi tiết các cấu hình khác:

nukeviet4/admin/settings.txt · Thời điểm thay đổi: 2014/09/28 05:48 do vuthao