User Tools

Site Tools


Action disabled: register
nukeviet4:admin:modules:vmodule

Thêm module ảo

- Module ảo được tạo ra từ module thật với chức năng giống như module thật.

nukeviet4/admin/modules/vmodule.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/04/12 08:45 do truongem