Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:admin:modules:setup

Thiết lập module mới

- Nếu bạn có module mới hãy copy vào thư mục nukeviet/modules/, sau đó vào đây để thiết lập, kích hoạt sử dụng

nukeviet4/admin/modules/setup.txt · Sửa đổi lần cuối: 2015/04/12 15:31 bởi truongem