User Tools

Site Tools


nukeviet4:admin:language:setting

Cấu hình

Phần cấu hình cho phép bạn đọc toàn bộ phần ngôn ngữ, xuất ra file php của ngôn ngữ, Tải toàn bộ file hoặc xóa file ngôn ngữ mà bạn vừa dịch

nukeviet4/admin/language/setting.txt · Thời điểm thay đổi: 2017/08/10 07:32 do trinhthinhvn