User Tools

Site Tools


Action disabled: register
nukeviet4:admin:freecontent:list

Thêm và sửa khối

Việc thêm một khối không có khó khăn gì và bạn chỉ cần vài click chuột là được

Bước 1: bạn truy cập module freecontent (giới thiệu sản phẩm) và bấm nút “Tạo khối mới”

Bước 2: nhập thông tin

nukeviet4/admin/freecontent/list.txt · Thời điểm thay đổi: 2017/08/07 02:23 do trinhthinhvn