User Tools

Site Tools


nukeviet4:admin:database

Thông tin chung CSDL

Thông tin CSDL sẽ liệt kê danh sách các bảng hiện có trong cơ sở dữ liệu bao gồm cả tiếng Việt và tiếng Anh và môi trường phpmyadmin

  • Thông tin chung về CSDL
  • Các Table thuộc CSDL

nukeviet4/admin/database.txt · Thời điểm thay đổi: 2017/08/09 02:08 do trinhthinhvn