Công cụ thành viên

Công cụ trang web


mysql:sqldumpsplitter

Đây là một phiên bản cũ cùa văn bản!


Cắt file sql bằng SQLDumpSplitter

SQLDumpSplitter là phần mềm cho phép bạn cắt nhỏ file SQL để phục hồi từng phần mà không sợ hỏng file.

mysql/sqldumpsplitter.1331866364.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2012/03/16 16:52 (sửa đổi bên ngoài)