Site Tools


mysql:sqldumpsplitter

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Next revision
Previous revision
mysql:sqldumpsplitter [2012/03/16 02:52]
tienbo được tạo ra
mysql:sqldumpsplitter [2012/03/16 16:52] (hiện tại)
Dòng 1: Dòng 1:
 ======Cắt file sql bằng SQLDumpSplitter====== ======Cắt file sql bằng SQLDumpSplitter======
  
-SQLDumpSplitter là phần mềm cho phép bạn cắt nhỏ file SQL đê rphujc ​hồi từng phần mà không sợ hỏng file.+SQLDumpSplitter là phần mềm cho phép bạn cắt nhỏ file SQL để phục ​hồi từng phần mà không sợ hỏng file.
mysql/sqldumpsplitter.1331866332.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2012/03/16 16:52 (external edit)