Site Tools


mysql:sqldumpsplitter

Đây là một phiên bản cũ cùa văn kiện!


Cắt file sql bằng SQLDumpSplitter

SQLDumpSplitter là phần mềm cho phép bạn cắt nhỏ file SQL đê rphujc hồi từng phần mà không sợ hỏng file.

mysql/sqldumpsplitter.1331866332.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2012/03/16 16:52 (external edit)