Site Tools


mysql:sqldumpsplitter

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

mysql:sqldumpsplitter [2012/03/16 02:52]
tienbo được tạo ra
mysql:sqldumpsplitter [2012/03/16 16:52]
Dòng 1: Dòng 1:
-======Cắt file sql bằng SQLDumpSplitter====== 
  
-SQLDumpSplitter là phần mềm cho phép bạn cắt nhỏ file SQL đê rphujc hồi từng phần mà không sợ hỏng file. 
mysql/sqldumpsplitter.txt · Thời điểm thay đổi: 2012/03/16 16:52 (external edit)