User Tools

Site Tools


mysql:sqldumpsplitter

Cắt file sql bằng SQLDumpSplitter

SQLDumpSplitter là phần mềm cho phép bạn cắt nhỏ file SQL để phục hồi từng phần mà không sợ hỏng file.

mysql/sqldumpsplitter.txt · Thời điểm thay đổi: 2012/03/16 16:52 (external edit)