Site Tools


mysql:phpmyadmin:backup_and_restore

Đăng ký mới

Xin điền vào mọi thông tin sau đây để tạo một username mới cho wiki này. Bạn cần cung cấp e-mail chính xác - để gởi password mới của bạn đến đấy. Username cần là một pagename hợp lệ.

Đăng kýmysql/phpmyadmin/backup_and_restore.txt · Thời điểm thay đổi: 2012/03/16 16:46 (external edit)