Công cụ thành viên

Công cụ trang web


giới_thiệu_chung_về_quản_trị_co_sở_dữ_liệu

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bên Phiên bản trước
Phiên bản sau
Phiên bản trước
giới_thiệu_chung_về_quản_trị_co_sở_dữ_liệu [2018/01/30 08:01]
trinhthinhvn
giới_thiệu_chung_về_quản_trị_co_sở_dữ_liệu [2018/01/30 08:14] (hiện tại)
trinhthinhvn
Dòng 12: Dòng 12:
 Khi bạn truy cập CSDL thì bạn sẽ có ngay danh sách các bản trong database và tùy chọ tải về csdl ngay cuối danh sách Khi bạn truy cập CSDL thì bạn sẽ có ngay danh sách các bản trong database và tùy chọ tải về csdl ngay cuối danh sách
  
-{{::namsao.jpg?200|}}+{{::namsao.jpg}}
  
 +Ở phần Sao lưu csdl bạn sẽ có các file csdl cho phép bạn tải về, những file này sẽ được tạo tự động từ hệ thống
  
 +{{::sao-lu-csdl.png|}}
  
 +Xuất dữ liệu mẫu: xuất dữ liệu mẫu cho phép bạn tạo ra file csdl dùng trong việc cài đặt một site mới chỉ lấy nội dung mà không lấy các thông số của site cũ
 +
 +{{::xuat-du-lieu-mau.jpg|}}
 +
 +Cấu hình csdl: việc cấu hình csdl giúp chúng ta có thể tạo ra các bản backup csdl theo thời gian thực giúp bạn có được csdl của từng thời điểm khi website đăng bài
 +
 +{{::cau-hinh-csdl.png|}}
  
giới_thiệu_chung_về_quản_trị_co_sở_dữ_liệu.1517299308.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2018/01/30 08:01 bởi trinhthinhvn